Câu hỏi: Nơi nào trên Trái Đất có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm?

Câu hỏi: Nơi nào trên Trái Đất có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm?
A. Ở hai cực.
B. Vùng nội chí tuyến.
C. Các địa điểm nằm trên xích đạo.
D. Các địa điểm nằm trên 2 chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

Ở hai cực có 6 tháng ngày, 6 tháng đêm.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh