Câu hỏi: Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo là nơi có lớp vỏ Trái Đất

Câu hỏi: Nơi tiếp xúc của các mảng kiến tạo là nơi có lớp vỏ Trái Đất
A. Không ổn định.
B. Ổn định.
C. Đứng yên.
D. Khó xác định.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/29-30, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh