Câu hỏi: Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:

Câu hỏi: Nung 6,4g Cu ngoài không khí thu được 6,4g CuO. Hiệu suất phản ứng là:
A. 100%.
B. 80%.
C. 70%.
D. 60%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
n$_{Cu}$ = 6,4 : 64 = 0,1 mol
Khối lượng CuO theo lý thuyết tạo thành là : m$_{CuO}$ = 0,1.80 = 8 gam.
Hiệu suất phản ứng (tính theo CuO) là:

Author: Cô Minh Anh