Câu hỏi: Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ

Câu hỏi: Ở các nước phát triển phần lớn nông phẩm cung cấp cho xã hội được sản xuất từ
A. Hộ gia đình.
B. Trang trại
C. Nông trường quốc doanh.
D. Thế tổng hợp nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/105, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh