Câu hỏi: Ở đỉnh núi có độ cao 2000m, nhiệt độ của không khí là 190C thì khi xuống đến độ cao 200m, nhiệt độ của không khí sẽ là

Câu hỏi: Ở đỉnh núi có độ cao 2000m, nhiệt độ của không khí là 190C thì khi xuống đến độ cao 200m, nhiệt độ của không khí sẽ là
A. 300C.
B. 320C.
C. 350C.
D. 370C.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Chênh lệch độ cao giữa đỉnh núi 2000m và vị trí 200m là: h = 2000m – 200m = 1800m
– Chênh lệch nhiệt độ giữa đỉnh núi và chân núi là: 1800 x 10C / 100 = 180C.
– Nhiệt độ của không khí ở độ cao 200m là: 190C + 180C = 370C.
Như vậy, nhiệt độ của không khí ở độ cao 200m là 370C.

Author: Cô Minh Anh