Câu hỏi: Ở miền núi, ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do

Câu hỏi: Ở miền núi, ngành giao thông vận tải kém phát triển chủ yếu do
A. Địa hình hiểm trở.
B. Khí hậu khắc nghiệt.
C. Dân cư thưa thớt.
D. Khoa học kĩ thuật chưa phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Ở các vùng miền núi thường có địa hình núi cao, cắt xe phức tập và cần chi phí rất lớn để xây dựng các công trình giao thông. Vì vậy, giao thông vận tải ở các vùng miền núi còn chưa phát triển.

Author: Cô Minh Anh