Câu hỏi: Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện

Câu hỏi: Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện
A. Chất lượng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
B. Giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
C. Cơ cấu giá trị của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ
D. Động lực phát triển của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ

Gợi ý câu trả lời

Phương pháp bản đồ – biểu đồ thường được dùng để thể hiện giá trị tổng cộng của 1 hiện tượng địa lí trên 1 đơn vị lãnh thổ.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh