Câu hỏi: Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây ?

Câu hỏi: Quy luật địa đới có biểu hiện nào dưới đây ?
A. Vòng tuần hoàn của nước.
B. Các hoàn lưu trên đại dương.
C. Các đai khí áp và các đới gió trên trái đất.
D. Các vanh đai đất và thực vật theo độ cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/77 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh