Câu hỏi: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là

Câu hỏi: Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là
A. Chất lượng của dịch vụ vận tải.
B. Khối lượng vận chuyển.
C. Khối lượng luân chuyển.
D. Sự chuyển chở người và hàng hóa.

Gợi ý câu trả lời

Sản phẩm của ngành giao thông vận tải là sự chuyên chở người và hàng hóa.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh