Câu hỏi: Sản xuất cây công nghiệp ở nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu do

Câu hỏi: Sản xuất cây công nghiệp ở nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu do
A. giá thành tốt, ít bị cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
B. mở rộng thị trường, đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
C. áp dụng tiến bộ khoa học, kĩ thuật vào trong sản xuất.
D. Nhà nước có các chính sách hỗ trợ, ưu tiên phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Sản xuất cây công nghiệp ở nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây, chủ yếu do mở rộng thị trường, đẩy mạnh công nghiệp chế biến
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh