Câu hỏi: Tài nguyên có thể phục hồi là tài nguyên nào dưới đây?

Câu hỏi: Tài nguyên có thể phục hồi là tài nguyên nào dưới đây?
A. Đất, không khí, nước.
B. Các loài động vật, thực vật.
C. Đất, khoáng sản.
D. Đất, năng lượng Mặt Trời.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Tài nguyên có thể phục hồi bao gồm đất trồng, các loài động vật và thực vật.

Author: Cô Minh Anh