Câu hỏi: Tại sao diện tích rừng ở các nước đang phát triển ngày càng bị thu hẹp?

Câu hỏi: Tại sao diện tích rừng ở các nước đang phát triển ngày càng bị thu hẹp?
A. Khai thác gỗ.
B. Khai thác rừng bừa bãi.
C. Đô thị hoá.
D. Sự phát triển kinh tế – xã hội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Diện tích rừng ở các nước đang phát triển ngày càng bị thu hẹp lại là do việc khai thác rừng bừa bãi, chưa có kế hoạch.

Author: Cô Minh Anh