Câu hỏi: Tại sao việc khai thác khoáng sản ở các nước đang phát triển ngày càng làm cho môi trường nước, không khí, đất đai bị ô nhiễm nghiêm trọng?

Câu hỏi: Tại sao việc khai thác khoáng sản ở các nước đang phát triển ngày càng làm cho môi trường nước, không khí, đất đai bị ô nhiễm nghiêm trọng?
A. Khai thác không có kế hoạch.
B. Kỹ thuật khai thác thô sơ, lạc hậu.
C. Khai thác theo quy mô nhỏ.
D. Mỏ khoáng sản nhỏ, lẻ tẻ.

Gợi ý câu trả lời

Các nước đang phát triển có nền công nghiệp phát triển ở trình độ còn thấp, chủ yếu sử dụng công nghệ kỹ thuật khai thác lạc hậu, máy móc thô sơ ⇒ do vậy trong quá trình khai thác dễ gây ô nhiễm môi trường,
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh