Câu hỏi: Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là?

Câu hỏi: Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là?
A. Đời sống nhân dân được cải thiện, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hóa.
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.
C. Có 10/11 quốc gia trong khu vực là thành viên.
D. Tạo dựng được một môi trường hòa bình ổn định.

Gợi ý câu trả lời

Thành tựu về kinh tế của các nước ASEAN là tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao, mặc dù còn chưa đều và thật vững chắc.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh