Câu hỏi: Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất công nghiệp

Câu hỏi: Thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất công nghiệp
A. Lựa chọn vị trí, hướng chuyên môn hóa trong sản xuất công nghiệp
B. Quy mô, cơ cấu, tổ chức các xí nghiệp công nghiệp.
C. Chi phối và việc lựa chọn kĩ thuật và công nghệ sản xuất.
D. Cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, nguyên liệu cho công nghiệp

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/120, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh