Câu hỏi: Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua

Câu hỏi: Thương mại là khâu nối giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua
A. Việc vận chuyển hàng hóa giữa bên bán và bên mua.
B. Việc luân chuyển các loại hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua.
C. Việc luân chuyển các loại hàng hóa dịch vụ giữa các vùng.
D. Việc trao đổi các loại hàng hóa dịch vụ giữa các địa phương với nhau.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/154, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh