Câu hỏi: Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới?

Câu hỏi: Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới?
A. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ
B. Tổ chức thương mại thế giới
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
D. Liên minh châu Âu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh