Câu hỏi: Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, bộ phận nào có vai trò quan trọng nhất?

Câu hỏi: Trong các bộ phận hợp thành cơ cấu kinh tế, bộ phận nào có vai trò quan trọng nhất?
A. Cơ cấu kinh tế.
B. Cơ cấu thành phần kinh tế.
C. Cơ cấu lãnh thổ.
D. Các đặc khu, vùng kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/101, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh