Câu hỏi: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai, đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)

Câu hỏi: Từ Ô-đét-xa đến Mum-bai, đi vòng qua châu phi mất 11818 hải lí,nếu đi qua kênh Xuy-ê chỉ mất 4198 hải lí, vậy quãng đường được rút ngắn khoảng (%)
A. 58%.B. 70%.C. 42%.D. 50%.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích:
– Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn:
Công thức:
+ Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách Vòng châu Phi – Khoảng cách qua Xuy-ê (đơn vị: hải lí)
+ % quãng đường rút ngắn = Quãng đường rút ngắn / khoảng cách vòng châu Phi) x 100% (đơn vị: %)
– Với công thức trên: Ta tính được quãng đường rút ngắn từ Ô-đét-xa đến Mum-bai là 64%.

Author: Cô Minh Anh