Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp

Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành sản xuất nông nghiệp
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.
B. Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến.
C. Tạo ra máy móc thiết bị cho sản xuất.
D. Mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.

Gợi ý câu trả lời

Vai trò của ngành sản xuất nông nghiệp là cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến và là một mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ.
Nông nghiệp không tạo ra máy móc thiết bị, đây là sản phẩm của ngành công nghiệp.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh