Câu hỏi: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là:

Câu hỏi: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là:
A. Nâng cao đời sống dân cư.
B. Cải thiện quản lí sản xuất.
C. Xoá đói giảm nghèo.
D. Công nghiệp hoá nông thôn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Vai trò quan trọng của công nghiệp ở nông thôn và miền núi được xác định là công nghiệp hoá nông thôn.

Author: Cô Minh Anh