Câu hỏi: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá mềm sẽ xảy ra hiện tượng nào dưới đây?

Câu hỏi: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá mềm sẽ xảy ra hiện tượng nào dưới đây?
A. Biển tiến – biển thoái.
B. Uốn nếp.
C. Đứt gãy.
D. Nâng lên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá mềm sẽ xảy ra hiện tượng uốn nếp còn vận động theo phương nằm ngang ở lớp đá cứng sẽ xảy ra hiện tượng đứt gãy.

Author: Cô Minh Anh