Câu hỏi: Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?

Câu hỏi: Vào năm 2016, nước nào sau đây tuyên bố rời khỏi EU?
A. Pháp. B. Đức.
C. Anh. D.Thụy Điển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Vào năm 2016 nước Anh đã trưng cầu dân ý rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) và được đa số người dân đồng thuận nhưng đến nay, các thủ tục để nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vẫn chưa hoàn tất và đi đến thống nhất.

Author: Cô Minh Anh