Câu hỏi: Vì sao dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn?

Câu hỏi: Vì sao dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn?
A. Nơi đây nhận được bức xạ mặt trời lớn quanh năm, rất nóng và khô hạn.
B. Không khí ở đó bị nén xuống, cây cối không thể mặc được.
C. Không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bốc lên được nên không có mưa.
D. Các áp cao cận chí tuyến thường nằm sâu trong lục địa nên ít mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Dưới các áp cao cận chị Tuyến thường có các hoang mạc lớn chủ yếu do không khí bị nén xuống, hơi ẩm không bốc lên được nên không có mưa.

Author: Cô Minh Anh