Câu hỏi: Với nguồn sáng chiếu từ tâm quả Địa cầu, trên mặt chiếu các kinh tuyến là những đoạn thẳng

Câu hỏi: Với nguồn sáng chiếu từ tâm quả Địa cầu, trên mặt chiếu các kinh tuyến là những đoạn thẳng
A. đồng quy ở cực.
B. song song và vuông góc với nhau.
C. đồng quy và song song với nhau.
D. đồng tâm ở cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Với nguồn sáng chiếu từ tâm quả Địa Cầu, trên mặt chiếu các kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy ở cực.

Author: Cô Minh Anh