Câu hỏi: Vùng phía Đông Hoa Kì gồm:

Câu hỏi: Vùng phía Đông Hoa Kì gồm:
A. Vùng rừng tương đối lớn và các đồng bằng ven Thái Bình Dương.
B. Dãy núi già A-pa-lat và các đồng bằng ven Đại Tây Dương.
C. Đồng bằng trung tâm và vùng gò đồi thấp.
D. Vùng núi Coóc-đi-e và các thung lũng rộng lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích :Mục II, SGK/37 – 38 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh