Câu hỏi: Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là

Câu hỏi: Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là
A. Tự chủ về kinh tế
B. Nhu cầu đi lại giữa các nước
C. Thị trường tiêu thụ sản phẩm
D. Khai thác và sử dụng tài nguyên

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II.2, SGK/12 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh