Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải là cơ sở hình thành ASEAN?
A. Có chung mục tiêu, lợi ích phát triển kinh tế.
B. Sử dụng chung một loại tiền.
C. Do sức ép cạnh tranh giữa các khu vực trên thế giới.
D. Có sự tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội của các nước.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích: Đông Nam Á là một vùng đất có sự tương đồng về địa lí, lịch sử, văn hóa, xã hội. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, các nước trong khu vực muốn cùng nhau phát triển một công đồng có chung mục tiêu và đặt lợi ích phát triển kinh tế lên hang đầu. Đồng thời tiến tới sử dụng chung một loại tiền như công đồng EU trong tương lai.
Chọn: B.

Author: Cô Minh Anh