Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam?

Câu hỏi: Ý nào sau đây không phải nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam?
A. Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững.
B. Phát triển song hành với đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng.
C. Phát triển đảm bảo sự công bằng nhu cầu thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.
D. Giảm phát thải chất khí vào môi trường qua việc giảm bớt sản xuất công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Nguyên tắc của sự phát triển bền vững ở Việt Nam là:
– Con người là trung tâm của sự phát triển bền vững.
– Phát triển song hành với đảm bảo an ninh lương thực, năng lượng.
– Quá trình phát triển phải đảm bảo một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai.

Author: Cô Minh Anh