Các số 1, 2, 3

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Nhận biết số lượng các nhóm đồ vật có  đồ vật.

– Đọc, viết được các chữ số

– Biết đếm xuôi và đếm ngược các số  và thứ tự của các số đó.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc số lượng đồ vật trong mỗi nhóm.

– Quan sát số lượng đồ vật có trong mỗi nhóm và sử dụng số thích hợp.

Ví dụ: Điền số thích hợp.

Giải

Trong hình có $3$ cái đồng hồ.


Dạng 2: Đếm theo thứ tự các số

Em ghi nhớ các số theo thứ tự tăng dần là  và thứ tự giảm dần là

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải


Số cần điền vào ô trống là

Dạng 3: Tìm số liền trước, số liền sau.

– Số liền trước của một số thì kém số đó một đơn vị.

– Số liền sau của một số thì hơn số đó một đơn vị.


Ví dụ: Số liền trước của số \(3\) là số \(2\).

Author: Cô Minh Anh