Số 6

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết \(5\) thêm một được ${\bf{6}}$ và viết được số ${\bf{6}}$

– Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{6}}$, vị trí của các số trong dãy số.

– So sánh các số trong phạm vi ${\bf{6}}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

– Em đếm các số theo thứ tự, số \(5\) thêm một đơn vị sẽ được \(6\)

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ \(1\) đến \(6\)

Ghi nhớ thứ tự dãy số \(1;2;3;4;5;6\) và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ \(1\) đến \(6\)

Theo thứ tự của dãy số ta có: \(1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6\)

Author: Cô Minh Anh