Nhiều hơn, ít hơn

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Con nhận biết được khái niệm nhiều hơn, ít hơn, hơn, kém thông qua hình ảnh và các đồ vật.

– Cách so sánh ${\bf{1}}{\rm{ }} – {\rm{ }}{\bf{1}}$ giữa hai đại lượng để xác định đại lượng nhiều hơn, ít hơn.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định đại lượng nhiều hơn.

– Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.

– Nếu đại lượng nào còn thừa ra thì ta nói đại lượng đó nhiều hơn.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông nhiều hơn số hình tròn.


Dạng 2: Xác định đại lượng ít hơn.

– Khi so sánh, với mỗi đại lượng thứ nhất thì tương ứng với một đại lượng thứ hai.

– Nếu đại lượng nào bị thiếu (không đủ) thì ta nói đại lượng đó ít hơn.

Ví dụ: Trong hình vẽ dưới đây, ta thấy số hình vuông ít hơn số hình tròn.

Author: Cô Minh Anh