Phép cộng trong phạm vi 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{7}}$

– Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{7}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

– Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(7\) bằng cách nhẩm lại các phép toán trong bảng cộng vừa học.

Ví dụ: \(3 + 4 = ?\)

Giải

Nhẩm


Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(7\)

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.

– Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình: Số vật ban đầu, số vật được thêm vào hoặc bớt đi.

– Viết các số và phép tính tương ứng, nếu vật được thêm vào thì thường dùng phép cộng; ngược lại, vật bị bớt đi thì thường hay dùng phép tính trừ.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:


Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức có chứa 2 hoặc nhiều phép tính.

Biểu thức có chứa hai hoặc nhiều phép toán cộng và trừ, em thực hiện phép tính từ trái sang phải.

Ví dụ: $3 + 2 + 2 = ?$

Giải

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải ta được: 3 + 2 + 2 = 5 + 2 = 7

Author: Cô Minh Anh