Phép trừ dạng 17 – 7

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

– Biết làm tính trừ (không nhớ) trong phạm vi ${\bf{20}}$

– Trừ nhẩm dạng ${\bf{17}} – {\bf{7}}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính dạng ${\bf{17}} – {\bf{7}}$

Thực hiện phép trừ hàng dọc hoặc hàng ngang.

Với phép tính hàng dọc:

– Đặt tính thẳng cột các số cùng một hàng.

– Trừ các số từ hàng đơn vị đến hàng chục.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(18 – 8\)

Giải

Dạng 2: Tính nhẩm

Thực hiện phép trừ không nhớ theo hàng ngang mà không cần đặt tính:

Bước 1: Trừ các số ở hàng đơn vị.

Bước 2: Giữ nguyên chữ số hàng chục.

Ví dụ: Tính nhẩm: \(14 – 4\)

Giải

Em nhẩm: \(4 – 4 = 0\), giữ nguyên chữ số \(1\) ở hàng chục

Vậy \(14 – 4 = 10\)

Dạng 3: Toán đố.

Vận dụng phép trừ vừa học, em giải quyết các bài toán đố.

– Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

– Tìm cách giải: Muốn tìm giá trị còn lại thì em thường dùng phép tính trừ.

– Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

– Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(13\) con gà, sau đó người ấy bán đi \(3\) con. Hỏi người nông dân đó còn lại bao nhiêu con gà ?

Giải

Người nông dân đó còn lại số con gà là: \(13 – 3 = 10\) (con)

Đáp số: \(10\) con.

Author: Cô Minh Anh