Hiệu của hai véc tơ

1. Vectơ đối của một vec tơ

Vectơ đối của vectơ $\overrightarrow a $ là vectơ ngược hướng và có cùng độ dài với vectơ $\overrightarrow a $

Kí hiệu $ – \overrightarrow a $

Như vậy $\overrightarrow a + \left( { – \overrightarrow a } \right) = \overrightarrow 0 {\rm{, }}\forall \overrightarrow a $ và \(\overrightarrow {AB} = – \overrightarrow {BA} \)

2. Định nghĩa hiệu hai vec tơ

Hiệu của hai vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là tổng của vectơ $\overrightarrow a $ và vectơ đối của vectơ $\overrightarrow b $.

Kí hiệu là $\overrightarrow a – \overrightarrow b = \overrightarrow a + \left( { – \overrightarrow b } \right)$

Quy tắc về hiệu vectơ: Cho $O,A,B$ tùy ý ta có: $\overrightarrow {OB} – \overrightarrow {OA} = \overrightarrow {AB} $

Author: Cô Minh Anh