26 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

– Đặt tính các số cùng hàng được đặt thẳng cột với nhau.

– Thực hiện phép cộng hàng đơn vị với hàng đơn vị, hàng chục với hàng chục, lưu ý phép cộng có nhớ.

Ví dụ: Đặt tính và tính \(66 + 8\)

Giải

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{66}\\8\end{array}}}{{\,\,\,74}}\)

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(74\)

Dạng 2: Tính giá trị của các phép toán liên tiếp

– Lần lượt thực hiện phép tính để điền các số còn thiếu trong sơ đồ.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải

Em điền các số lần lượt vào các ô trống như sau:


Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích kĩ đề, xác định số đã biết, số chưa biết.

– Tìm cách giải cho bài toán, chú ý cách giải của dạng toán “nhiều hơn”; “ít hơn” vừa học.

– Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Tháng trước tổ em được \(16\) điểm tốt. Tháng này tổ em được nhiều hơn tháng trước \(5\) điểm tốt. Hỏi tháng này tổ em được bao nhiêu điểm tốt ?

Giải

Tháng này tổ em được số điểm tốt là: \(16 + 5 = 21\)(điểm tốt)

Đáp số: \(21\) điểm tốt

Author: Cô Minh Anh