Tìm một số hạng trong một tổng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1:Tìm x

– Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ví dụ: \(x + 5 = 10\). Giá trị của \(x\) là bao nhiêu ?

Giải:

\(\begin{array}{l}x + 5 = 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 – 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,\,\,\,\,5\end{array}\)

Vậy giá trị của \(x\) cần tìm là \(5\)

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng

– Muốn tìm tổng thì em cộng các số hạng đã cho.

– Muốn tìm số hạng thì em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào các ô trống:

Giải

Em điền các số vào bảng như sau:


Dạng 3: Toán đố

– Đọc và phân tích đề bài.

– Tìm cách giải của bài toán: Nếu muốn tìm một số hạng, bộ phận hoặc thành phần còn thiếu thì em lấy tổng thể trừ đi các số hạng đã biết.

– Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Cả hai người làm được \(16\) sản phẩm. Người thứ nhất làm được \(10\) sản phẩm. Hỏi người thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Giải

Người thứ hai làm được số sản phẩm là:

\(16 – 10 = 6\) (sản phẩm)

Đáp số: \(6\) sản phẩm

Author: Cô Minh Anh