Biểu đồ

Ví dụ về hai loại biểu đồ:

Ví dụ 1: Đây là biểu đồ nói về các con của năm gia đình:


Biểu đồ này có hai cột:

– Cột bên trái ghi tên các gia đình.

– Cột bên phải cho biết các số con, số con trai, số con gái của mỗi gia đình.

Nhìn vào biểu đồ ta biết:

– Năm gia đình được nêu tên trên biểu đồ là: Gia đình cô Mai, gia đình cô Lan, gia đình cô Hồng,

gia đình cô Đào và gia đình cô Cúc.

– Gia đình cô Mai có \(2\) con gái, gia đình cô Lan có \(1\) con trai, …

 Ví dụ 2: Dưới đây là biểu đồ nói về số chuột mà bốn thôn đã diệt được:


– Hàng dưới ghi tên các thôn.

– Các số ghi ở bên trái của biểu đồ chỉ số chuột.

– Mỗi cột biểu diễn số chuột của thôn đó đã diệt.

– Số ghi ở đỉnh cột chỉ số chuột biểu diễn ở cột đó.

Biểu đồ trên cho ta biết:

– Bốn thôn được nêu tên trên biểu đồ là: Đông, Đoài, Trung, Thượng.

– Số chuột đã diệt được của thôn Đông là $2000$ con, của thôn Đoài là $2200$ con, thôn Trung là $1600$ con và thôn Thượng là $2750$  con.

– Cột cao hơn biểu diễn nhiều hơn. Cột thấp hơn biểu diễn số chuột ít hơn.

Author: Cô Minh Anh