Ôn tập về hình học

1. Hai đường thẳng vuông góc

2. Hai đường thẳng song song

3. Hình bình hành. Diện tích hình bình hành

a) Hình bình hành


Hình bình hành ABCD có:

– AB và CD là hai cạnh đối diện; AD và BC là hai cạnh đối diện.

– Cạnh AB song song với cạnh DC.

Cạnh AD song song với cạnh BC.

– AB = CD và AD = BC.

Hình bình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

b) Diện tích hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

\(S\, = \,a \times h\)

(\(S\) là diện tích, \(a\) là độ dài đáy, \(h\) là chiều cao của hình bình hành).

4. Hình thoi. Diện tích hình thoi

a) Hình thoi


Hình thoi ABCD có:

– Cạnh AB song song với cạnh DC.

Cạnh AD song song với cạnh BC.

– AB = BC = CD = AD.

Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

b) Diện tích hình thoi

 Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho \(2\) (cùng một đơn vị đo).

\(S\, = \,\frac{{m \times n}}{2}\)

(\(S\) là diện tích của hình thoi; \(m, \,n\)  là độ dài của hai đường chéo).

Author: Cô Minh Anh