Tính chất giao hoán của phép nhân

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

$7 \times 5$ và $5 \times 7$

Ta có: $7 \times 5 = 35$

$5 \times 7 = 35$

Vậy: $7 \times 5 = 5 \times 7$

b) So sánh giá trị của hai biểu thức $a \times b$ và $b \times a$ trong bảng sau:


Ta thấy giá trị của $a \times b$ và của $b \times a$ luôn luôn bằng nhau, ta viết: \(a \times b = b \times a\)

Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

Author: Cô Minh Anh