Danh mục: Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Phép cộng

1.  Phép cộng hai số tự nhiên Quy tắc: Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau: – Viết số hạng này…

Continue Reading Phép cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Phép trừ

1. Phép cộng hai số tự nhiên Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau: – Viết số hạng này…

Continue Reading Phép trừ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ

1. Biểu thức có chứa hai chữ Ví dụ: Hai anh em cùng câu cá. Anh câu được … con cá. Em câu được … con…

Continue Reading Biểu thức có chứa hai chữ, ba chữ
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất giao hoán của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $a + b$ và $b + a$ trong bảng sau: Ta thấy giá trị của  $a +…

Continue Reading Tính chất giao hoán của phép cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất kết hợp của phép cộng

So sánh giá trị của hai biểu thức $\left( {a + b} \right) + c$ và $a + \left( {b + c} \right)$ trong bảng…

Continue Reading Tính chất kết hợp của phép cộng
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là \(70\). Hiệu của hai số đó là \(10\). Tìm hai số đó. Cách thứ nhất: Bài giải Hai lần…

Continue Reading Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Nhân với số có một chữ số

Ví dụ 1: \(241324 \times 2 = ?\) Vậy: \(241324 \times 2 = 482648\). Ví dụ 2: \(136204 \times 4 = ?\) Vậy: \(136204 \times…

Continue Reading Nhân với số có một chữ số
Posted in Giải toán lớp 4 Chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. hình học

Tính chất giao hoán của phép nhân

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức: $7 \times 5$ và $5 \times 7$ Ta có: $7 \times 5 = 35$…

Continue Reading Tính chất giao hoán của phép nhân