Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối. Mét khối

1. Thể tích của một hình

2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối.


Nhận xét:

– Mỗi đơn vị đo thể tích gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\frac{1}{{1000}}\) đơn vị bé hơn tiếp liền.

Author: Cô Minh Anh