Hai tam giác bằng nhau

1. Các kiến thức cần nhớ

Hai tam giác bằng nhau

Hai tam giác bằng nhau là hai tam giác có các cạnh tương ứng bằng nhau, các góc tương ứng bằng nhau.

Ví dụ:

\(\Delta ABC = \Delta A’B’C’\) \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat A = \widehat A’\\\widehat B = \widehat B’\\\widehat C = \widehat C’\\AB = A’B’\\AC = A’C’\\BC = B’C’\end{array} \right.\)

Trong đó \(A,\,A’\) là hai đỉnh tương ứng, \(AB,\,A’B’\) là hai cạnh tương ứng, \(\widehat A,\widehat {A’}\) là hai góc tương ứng.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Từ hai tam giác bằng nhau, xác định các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau. Tính độ dài đoạn thẳng, số đo góc.

Phương pháp:

Căn cứ vào các đỉnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau để xác định các yếu tố cần thiết.

Author: Cô Minh Anh