Danh mục: Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Hai góc đối đỉnh

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc…

Continue Reading Hai góc đối đỉnh
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc Hai đường thẳng vuông góc là hai đường thẳng cắt nhau…

Continue Reading Hai đường thẳng vuông góc trong mặt phẳng
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

I. Các kiến thức cần nhớ Cho hình vẽ + Hai cặp góc so le trong\({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_2}\); \({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_3}\)…

Continue Reading Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định nghĩa hai đường thẳng song song Hai đường thẳng song song (trong mặt phẳng) là hai đường…

Continue Reading Hai đường thẳng song song. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Từ vuông góc đến song song

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Quan hệ giữa tính vuông góc và tính song song của ba đường thẳng Nếu hai đường thẳng…

Continue Reading Từ vuông góc đến song song
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Định lý

I. Các kiến thức cần nhớ 1. Định lí. Giả thiết và kết luận của định lí + Một tính chất được khẳng định là…

Continue Reading Định lý
Posted in Giải toán lớp 7 Chương 5: Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song

Ôn tập chương 5 toán lớp 7

1. Hai góc đối đỉnh a. Định nghĩa hai góc đối đỉnh Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này…

Continue Reading Ôn tập chương 5 toán lớp 7