Câu hỏi: Để thể hiện sự phân bố nhiệt độ trung bình tháng, năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp biểu hiện bản đồ nào dưới đây?

Câu hỏi: Để thể hiện sự phân bố nhiệt độ trung bình tháng, năm trên nước ta, người ta thường dùng phương pháp biểu hiện bản đồ nào dưới đây?
A. Phương pháp kí hiệu.
B. Phương pháp bản đồ – biểu đồ.
C. Phương pháp nền chất lượng
D. Phương pháp chấm điểm.

Gợi ý câu trả lời

Nhiệt độ phân bố không đồng đều trên khắp lãnh thổ, có khu vực nhiệt độ cao, có khu vực nhiệt độ thấp.
– Trong khi đặc trưng của phương pháp kí hiệu chỉ thể hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể; phương pháp chấm điểm biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm; phương pháp bản đồ – biểu đồ biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ ⇒ không thích hợp để thể hiện các vùng phân bố mưa ⇒ loại đáp án A, B, D.
– Phương pháp nền chất lượng với ưu điểm là thể hiện đặc trưng (đặc tính về chất) khác nhau của các hiện tượng giữa các bộ phận trên lãnh thổ. Trong ví dụ trên, đặc trưng về chất của sự phân bố nhiệt độ là “nhiệt độ trung bình tháng, năm” ⇒ sử dụng nền chất lượng thích hợp nhất để thể hiện đặc trưng về “nhiệt độ” khác nhau giữa các khu vực.
Ví dụ: Khu vực có nhiệt độ cao trên 24[sup]0[/sup]C, 20 – 24[sup]0[/sup]C, 18 – 20[sup]0[/sup]C, 14 – 18[sup]0[/sup]C,…
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh