Câu hỏi: Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng:

Câu hỏi: Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng:
A. phương pháp kí hiệu.
B. phương pháp kí hiệu đường chuyển động.
C. phương pháp bản đồ biểu đồ.
D. phương pháp khoanh vùng

Gợi ý câu trả lời

Phương pháp bản đồ – biểu đồ thể hiện [I]giá trị tổng cộng của một hiện tượng địa lí[/I] trên một đơn vị lãnh thổ (đơn vị hành chính) bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi các đơn vị lãnh thổ đó.
⇒ Để thể hiện lượng mưa trung bình các tháng trong năm hoặc nhiệt độ trung bình các tháng trong năm ở các địa phương người ta thường dùng phương pháp bản đồ biểu đồ.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh