Câu hỏi: Có 4 kim loại là: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO$_{4}$, AgNO$_{3}$, CuCl$_{2}$, MgSO$_{4}$. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là:

Câu hỏi: Có 4 kim loại là: Al, Fe, Mg, Cu và 4 dung dịch ZnSO$_{4}$, AgNO$_{3}$, CuCl$_{2}$, MgSO$_{4}$. Kim loại nào tác dụng được với cả 4 dung dịch trên là:
A. Al
B. Fe
C. Mg
D. Không có kim loại nào

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh