Câu hỏi: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu nào dưới đây có khả năng thể hiện phần lãnh thổ của lục địa Nam Cực với độ chính xác lớn nhất?

Câu hỏi: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu nào dưới đây có khả năng thể hiện phần lãnh thổ của lục địa Nam Cực với độ chính xác lớn nhất?
A. Phương vị đứng.
B. Hình trụ nghiêng.
C. Phương vị nghiêng.
D. Hình trụ đứng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả năng thể hiện phần lãnh thổ của lục địa Nam Cực với độ chính xác lớn nhất là phép chiếu phương vị đứng.

Author: Cô Minh Anh