Câu hỏi: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu nào dưới đây có khả năng thể hiện phần lãnh thổ ở Tây Âu với độ chính xác lớn nhất?

Câu hỏi: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu nào dưới đây có khả năng thể hiện phần lãnh thổ ở Tây Âu với độ chính xác lớn nhất?
A. Phương vị đứng.
B. Hình trụ đứng.
C. Phương vị nghiêng.
D. Hình trụ nghiêng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trong số các phép chiếu phương vị, phép chiếu có khả năng thể hiện phần lãnh thổ ở Tây Âu với độ chính xác lớn nhất là phép chiếu phương vị nghiêng.

Author: Cô Minh Anh