Câu hỏi: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ bề mặt đất lên mặt phẳng giấy vẽ, có đặc điểm

Câu hỏi: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ bề mặt đất lên mặt phẳng giấy vẽ, có đặc điểm
A. Dựa trên cơ sở toán học, trình bày bằng hệ thống kí hiệu bản đồ.
B. Dựa trên cơ sở toán học, khái quát hoá nội dung.
C. Khái quát hoá nội dung, trình bày bằng hệ thống kí hiệu bản đồ.
D. Dựa trên cơ sở toán hóa, hệ thống kí hiệu và trừu tượng hóa các nội dung bản đồ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ bề mặt đất lên mặt phẳng giấy vẽ, có đặc điểm là dựa trên cơ sở toán học, trình bày bằng hệ thống kí hiệu bản đồ và khái quát hoá nội dung.

Author: Cô Minh Anh